piątek, 22 listopada 2019

Kontakt

Kontakt ogólny
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
ul. I Maja 1, 69-100 Słubice
Tel. 95 758 24 39, 95 758 22 02, 95 758 68 00
Fax. 0 95 758 83 28

smok@slubice.pl
www.smok.slubice.pl


Dyrektor
Tomasz Stefański stefanski.smok@slubice.pl

Sekretariat
Małgorzata Pasternak pasternak@smok.slubice.pl

Galeria Okno, Mała Galeria

Kurator, zajęcia plastyczne i fotograficzne
Anna Panek-Kusz galeriaokno@smok.slubice.pl


Organizacja imprez, usługi techniczne, wynajem sal i sprzętu

Małgorzata Pasternak, Piotr Tamborski

 

Organizacja imprez, zespoły, technika
Roman Boryczka boryczka.smok@slubice.pl

 

Księgowość, sprzedaż i rezerwacja biletów

Gł. Księgowa
Sylwia Raźna razna.smok@slubice.pl

Kadry, płace, kasa
Urszula Wawryk wawryk@smok.slubice.pl

 

Reklama Gazeta Słubicka gazeta@smok.slubice.pl

 

Kino kino@slubice.pl

 

Inspektora Ochrony Danych:
Monika Matela inspektor@cbi24.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury  (ul. I Maja 1, 69-100 Słubice, telefon kontaktowy: 95 758 24 39).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celurealizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzeniatj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                                             

lAbiRynT - Festiwal Nowej Sztuki 2019

zobacz

Wernisaż wystawy "Mamy i córki"

zobacz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.